اخبار ایران

اپلیکیشن ماسک: بهترین زمان اعمال محدودیت در کشور قبل از قله ابتلاست

روزهای بروجرد– بهترین زمــان اعلام وضعیت قرمز و اعمال محدودیت‌ها، قبل از قله ابتلا در هر موج کروناست.

اپلیکیشن ماسک اعلام کرد:  موثرترین زمان اعلام وضعیت قرمز، قبل از قله ابتلا، بستری یا مرگ است و بهترین زمــان اعلام وضعیت قرمز و اعمال محدودیت‌ها، ابتدای پنجره طلایی در نمودار است؛ چرا که اعمال محدودیت در این زمان از سرعت افـزایش مبتلایان، پرشدن یکباره بیمارستانها، کاهش کیفیت خدمات درمانی به علت آمار بـالای مراجعـان، و درنتیجه، افزایش نسبت مرگ به ابتلا و بستری می‌کاهد.

بنابر اعلام برنامه کاربردی ماسک، منحنی های آبی، قرمز و سیاه در نمودار زیر به ترتیب موج مبتلایان، بستری و مـرگ کرونـا را در یک خیز نشان می‌دهـد، چنـد روز طـول می‌کشـد تـا بعضـی افـرادی کـه مبتلا شـده اند دچـار وضـعیت شدید بیماری شده و بستری شوند.

اگر فردی در اثر کرونا فوت کند، مـرگ وی چنـد روز پس از بستری اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، قله موج بستری حـدود دو هفتـه بعـد از قلـه مـوج ابتلا و قلـه مـرگ حدود دو هفته بعد از قله بستری اتفاق می‌افتد. تعداد مبتلایان بیشتر از تعداد بسـتری و آمـار بسـتری بیشتر از آمار فوت است. لذا ارتفاع قله‌های با هم متفاوت است ولی برای سادگی به این شکل رسم شده‌است.

افراد مختلف در مورد زمان اعلام وضعیت قرمز دیدگاه‌های متفاوتی دارند. ممکن است مسئول یک پایگاه بهداشت، قله ابتلا را زمان اعلام وضعیت قرمز بداند چراکه مبتلایان سـرپایی بـه اوج می‌رسـند. رئیس بیمارستان ممکن اسـت قلـه بسـتری را بـه معـنی وضـعیت قرمـز بدانـد چـرا کـه ظـرفیت بیمارسـتان تکمیل می‌شود. برخی مسئولان محلی یا مردم ممکن است قلـه مـرگ را زمـان اعلام وضـعیت قرمـز تصـور کنند.

بهترین زمان اعلام وضعیت قرمز کرونا و اعمال محدودیت در کشور

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close