اخبار بروجردتاریخویژه ها

نمایندگان بروجرد در ۱۱۳ سال گذشته/ نمایندگان بروجرد از مجلس شورای ملی تا مجلس شورای اسلامی

روزهای بروجرد- مرتضی صارمی: در سالهای آخر سلطنت ناصر الدین شاه با توجه به زمینه های سیاسی واجتماعی وفرهنگی به وجود آمده مردم ابتدا به صورت پراکنده وسپس در حرکتهای سازمان یافته به شیوه حکومتی شاه ودرباریان اعتراض کردند.

مظفرالدین شاه که پس از ترور پدرش به سلطنت رسیده بود کوشید با صدور فرمانی مبنی بر تاسیس عدالتخانه خشم مردم را فرونشاند ولی با این فرمان نه اقتدار شاه محدود شد و نه حق ملت ادا گردید.

سپس در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ش با صدور فرمانی دستور داد مجلسی مشورتی از بین شاهزادگان و علما ملاکین و اشراف تشکیل شود چون حق اکثریت مردم نادیده گرفته شد مردم دست از مبارزه بر نداشتند و شاه مجبور شد با فرمان دیگری حق حاکمیت تمام اقشار مردم را به رسمیت بشناسد و نخستین مجلس شورای قانونگذاری در مهر ۱۲۸۷ افتتاح کرد.

دوره نمایندگی مجلس شورای ملی ۲ سال بود که در اردیبهشت ۱۳۳۶ به ۴ سال افزایش یافت.

دوره اول قانون گذاری در عصر مشروطه از سال ۱۲۸۵ شروع و تا فروپاشی قاجار در سال ۱۳۰۴ ادامه داشت. دوره دوم شامل ۱۶ سال سلطنت رضا شاه پهلوی است و دوره سوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ادامه داشت.

 قانون ممنوعیت استخراج نفت، قانون ملی کردن صنعت نفت و انتخاب مصدق از افتخارات مجالس دوره چهاردهم وهفدهم( ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۲) می باشد.

در انتخابات مجلس بیستم شاه سعی کرد با تاسیس احزاب دولتی و شرکت دادن آنها در انتخابات چهره دموکراتیک از خود نشان دهد اما دوماه عمر نداشت و مجلس بیست و یکم پس از دو سال فترت در سراسر کشور انجام گرفت و تقریبا تمام داوطلبان نمایندگی در لیست انتصابی شاه قرار داشتند.

در دوره بیست و یکم لوایح شش گانه اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات دولتی، اصلاح قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش بهداشت و ترویج و آبادانی و شرکت بانوان در انتخابات به تصویب رسید.

لایحه ضد ملی مصونیت قضایی مستشاران نظامی امریکا (کاپیتولاسیون) در خرداد ۱۳۴۳ دوره بیست و یکم تصویب شد.

شاه برای انتخابات مجلس بیست وچهارم حزب رستاخیز را تشکیل داد وافرادی به مجلس راه یافتند که به هیچ وجه صلاحیت سیاسی و اخلاقی نداشتند و بدترین انتخابات ادوار مشروطیت در ایران است. که آخرین مجلس دوره پهلوی است و با سقوط رژیم سه سال بیشتر دوام نداشت.

در واقع می توان گفت از مجلس هیجدهم به بعد فعالیت مجلس حول وحوش منویات شاه بوده است وبه عنوان مهر پلاستیکی شاه عمل می کرد و انتخابات حالتی نمایشی داشت.

در نظام جمهوری اسلامی در دوره اول ( ۱۳۵۹) آزادترین انتخابات برگزار شد و همه گروه‌ها کاندیدا داشتند. که در بروجرد محمد هادی برومند با گرایش مستقل متمایل به ملی مذهبی ها به مجلس راه یافت.

در دوره دوم ( ۱۳۶۳) به دلیل کنش و واکنش های امنیتی برخی گروهها، رقابت انتخابات بین جریان موسوم به راست وچپ برگزار شد وحجت اله زمانی مسئول عقیدتی سیاسی پادگان مهندسی ارتش که ترور نا فرجام شده بود برنده انتخابات شد و در مجلس از مخالفین دولت محسوب می شد و در لیست معروف ۹۹ نفر بود.

دوره سوم( ۱۳۶۷) ابتدا صابری شهردار بروجرد با گرایش راست که مورد حمایت نواب امام جمعه شهر بود به مجلس راه یافت ولی اعتبارنامه ایشان به علت اعتیاد به مواد مخدر و ضرب و شتم یکی از کارکنان بیمارستان الیگودرز رد شد.

سپس انتخابات میاندوره ای برگزار گردید و این بار هادی خاتمی رای اکثریت را کسب کرد و در مجلس جزء فراکسیون راست قرار گرفت ولی به علت جعل مدرک اجتهاد و نداشتن دکتری اعتبارنامه اش رد شد. در نهایت برای بار سوم انتخابات میاندوره ای برگزار گردید و محمد کریم مروجی با گرایش چپ و خط امام به مجلس راه یافت.

در دوره چهارم  (۱۳۷۱) صلاحیت هادی خاتمی مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس راه یافت.

دوره پنجم ( ۱۳۷۵) هادی خاتمی برای بار دوم انتخاب ولی در سال ۱۳۷۸ بعد از مراسم خسوف به علت ایست قلبی دار فانی را لبیک گفت.

در دوره ششم(۱۳۷۸) علاء الدین بروجردی با گرایش اصول گرا و مرحوم عبدالمحمد نظام الاسلامی با گرایش اصلاح طلب وارد مجلس ششم شدند.

در سال ۱۳۸۲ انتخابات دوره هفتم برگزار شد و بروجردی و محسن یحیوی با گرایش اصول گرا وارد مجلس شدند.

دوره هشتم (۱۳۸۶) با رد صلاحیت اصلاح طلبان انتخابات بین نیروهای اصول گرا و افراد مستقل برگزار شد که بروجردی وهادی مقدسی به مجلس راه یافتند.

در دوره نهم ( ۱۳۹۰) انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان برگزار گردید و بروجردی و بهرام بیرانوند با گرایش اصول گرا وارد مجلس شدند.

در دوره دهم(۱۳۹۴) بازهم در غیاب اصلاح طلبان عباس گودرزی و علاءالدین بروجردی، هر دو با گرایش اصولگرایی وارد مجلس شدند.

نمایندگان بروجرد در مجلس شورای ملی (پیش از انقلاب)

روزهای بروجرد www.borujerdtimes.ir

دورهنام نمایندگانشروع دورهپایان دوره
یکممیرزاجواد خان همدانی –  شاهزاده مبشر السلطانمهر ۱۲۸۵تیر ۱۲۸۷
دومسید محمد؟ – سید عبدالحسین؟فروردین ۱۲۸۸دی ۱۲۹۰
سومحاج علی اصغرسلطان العلما – حاج سیدحسن شریعتمدارآذر ۱۲۹۳آبان ۱۲۹۴
چهارمحاج علی اصغرسلطان العلما – میرزا احمدخان مستشارالدولهتیر ۱۳۰۰خرداد ۱۳۰۲
پنجمسیداحمدخان اعتبارالدوله –  یوسف خان مشاراعظمبهمن ۱۳۰۲بهمن ۱۳۰۴
ششمسیداحمدخان اعتبارالدوله – سیدمحمدتقی ثقه الاسلام علوی طباطباییتیر ۱۳۰۵مرداد ۱۳۰۷
هفتمسیداحمدخان اعتبارالدوله – سیدمحمدتقی ثقه الاسلام علوی طباطباییمهر ۱۳۰۷آبان ۱۳۰۹
هشتمسیداحمدخان اعتبارالدوله – سیدمحمدتقی ثقه الاسلام علوی طباطباییآذر ۱۳۰۹دی ۱۳۱۱
نهمسیداحمدخان اعتبارالدوله – سیدمحمدتقی ثقه الاسلام علوی طباطباییاسفند ۱۳۱۱فروردین ۱۳۱۴
دهمسیداحمدخان اعتبارالدوله – سیدمحمدتقی ثقه الاسلام علوی طباطباییخرداد ۱۳۱۴خرداد ۱۳۱۶
یازدهمسیداحمدخان اعتبارالدوله – میرزا جواد فخر طباطباییشهریور ۱۳۱۶شهریور ۱۳۱۸
دوازدهمسیداحمدخان اعتبارالدوله – اسماعیل خان یاراحمدیآبان ۱۳۱۸آبان ۱۳۲۰
سیزدهمسیداحمدخان اعتبارالدوله – اسماعیل خان یاراحمدیآبان ۱۳۲۰آذر ۱۳۲۲
چهاردهمدکتر عبدالحسین اعتبار – امیرقاسم خان فولادونداسفند ۱۳۲۲اسفند ۱۳۲۴
پانزدهمدکتر عبدالحسین اعتبار – سیدمحمد طباطبایی سلطان العلمامرداد ۱۳۲۶مرداد ۱۳۲۸
شانزدهمامیرقاسم خان فولادوند – سیدمحمد طباطبایی سلطان العلمابهمن ۱۳۲۸بهمن ۱۳۳۰
هفدهم……………….اردیبهشت ۱۳۳۱مرداد ۱۳۳۲
هجدهمعلاءالدین فرید اراکی –  سیدمحمد طباطبایی سلطان العلمافروردین ۱۳۳۳فروردین ۱۳۳۵
نوزدهمغلامحسین فخرطباطبایی  –  احمد مهرانخرداد ۱۳۳۵خرداد ۱۳۳۹
بیستمغلامحسین فخرطباطبایی –  دکتر عبدالحمید اعتباراسفند ۱۳۳۹اردبیهشت ۱۳۴۰
بیست و یکمغلامحسین فخرطباطباییمهر ۱۳۴۲مهر ۱۳۴۶
بیست و دومغلامحسین فخرطباطباییمهر ۱۳۴۶شهریور ۱۳۵۰
بیست و سومغلامحسین فخرطباطباییشهریور ۱۳۵۰شهریور ۱۳۵۴
بیست وچهارمسرلشگر وجیه اله آزمونشهریور ۱۳۵۴بهمن ۱۳۵۷

 
 
                                         
                                       

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close