اخبار ایران

نرخ فروش انواع بلیت اتوبوس شهرهای ایران به مقصد تهران

معمولیدرجه ۲درجه ۱VIP 30 نفرهVIP 25 نفره
آذربایجان شرقیآذرشهر۵۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیاهر۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبخشایش۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبستان آباد۰۱۴۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
آذربایجان شرقیبناب۸۵۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
آذربایجان شرقیتبریز۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیجلفا۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیخدا آفرین۱۴۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
آذربایجان شرقیسراب۸۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیشبستر۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
آذربایجان شرقیعجب شیر۰۱۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمراغه۹۶۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمرند۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
آذربایجان شرقیمیانه۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهادی شهر۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهریس۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان شرقیهشترود۰۱۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
آذربایجان شرقیکلیبر۹۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
آذربایجان غربیارومیه۱۱۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰
آذربایجان غربیاشنویه۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰
آذربایجان غربیبوکان۷۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
آذربایجان غربیپلدشت۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰
آذربایجان غربیپیرانشهر۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰
آذربایجان غربیتکاب۶۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
آذربایجان غربیچالدارن۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
آذربایجان غربیخوی۱۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰
آذربایجان غربیسردشت۱۱۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰
آذربایجان غربیسلماس۸۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰
آذربایجان غربیشاهین دژ۸۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
آذربایجان غربیماکو۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
آذربایجان غربیمهاباد۸۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
آذربایجان غربیمیاندوآب۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰
آذربایجان غربینقده۹۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
اردبیلاردبیل۱۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
اردبیلپارس آباد۱۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
اردبیلخلخال۷۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
اردبیلقره ضیاءالدین۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
اردبیلگرمی۸۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
اردبیلمشکین شهر۹۵۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰
اردبیلنیر۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
اردبیلهشتجین۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
اردبیلکیوی(کوثر)۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
اصفهاناردستان۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
اصفهاناصفهان۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
اصفهانبادرود۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
اصفهانبوئین۰۰۲۳۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰
اصفهانتیران۰۰۰۰۰
اصفهانخمینی شهر۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
اصفهانخوانسار۶۰۰۰۰۹۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
اصفهانخوربیابانک۰۰۳۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
اصفهانداران۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰
اصفهاندهاقان۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
اصفهانرامشه۰۲۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
اصفهانزرین شهر۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰
اصفهانزواره۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰
اصفهانسمیرم۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
اصفهانشاهین شهر و میمه۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
اصفهانشهرضا۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
اصفهانفریدونشهر۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
اصفهانفلاورجان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
اصفهانفولادشهر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
اصفهانگلپایگان۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
اصفهانلنجان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
اصفهانمبارکه۶۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
اصفهانمیمه۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
اصفهاننائین۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
اصفهاننجف آباد۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰
اصفهاننطنز۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
اصفهانهرند۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
اصفهانکاشان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
البرزطالقان۰۹۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰
ایلامآبدانان۹۵۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
ایلامایلام۸۵۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰
ایلامایوان۸۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
ایلامبدره۰۰۳۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰
ایلامدره شهر۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
ایلامدهلران۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
ایلامشیروان وچرداول۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
ایلامگیلانغرب۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
ایلاممهران۹۵۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
بوشهربرازجان۰۴۲۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰
بوشهربندر دیلم۰۰۵۱۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
بوشهربوشهر۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
بوشهرعسلویه۰۰۵۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰
بوشهرگناوه۱۳۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
تهرانپلور۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
تهراندماوند۰۰۳۰۰۰۰۰۰
تهرانفیروزکوه۰۰۷۰۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریبروجن۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریشهرکرد۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریفارسان۶۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
چهارمحال و بختیاریلردگان۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
خراسان جنوبیبشرویه۱۲۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خراسان جنوبیبیرجند۱۴۵۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰
خراسان جنوبیخوسف۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیفردوس۱۳۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
خراسان جنوبیفریمان۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰
خراسان جنوبیقائن۱۴۵۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
خراسان رضویباخزرجام۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰
خراسان رضویبجستان۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خراسان رضویبردسکن۱۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خراسان رضویتایباد۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خراسان رضویتربت جام۱۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
خراسان رضویتربت حیدریه۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰
خراسان رضویخلیل آباد۰۰۳۷۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
خراسان رضویخواف۱۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰
خراسان رضویدرگز۱۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰
خراسان رضویدوغارون۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰
خراسان رضویسبزوار۱۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
خراسان رضویقدمگاه۰۰۳۸۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰
خراسان رضویقوچان۱۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خراسان رضویگناباد۱۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خراسان رضویمشهد۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰
خراسان رضوینیشابور۰۱۸۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خراسان رضویکاشمر۰۰۳۷۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰
خراسان شمالیآشخانه۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
خراسان شمالیاسفراین۹۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
خراسان شمالیبام۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
خراسان شمالیبجنورد۸۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
خراسان شمالیشیروان۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خراسان شمالیصفی آباد۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰
خراسان شمالیفالوج۹۵۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خوزستانآبادان۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
خوزستانامیدیه۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خوزستاناندیمشک۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خوزستاناهواز۱۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
خوزستانایذه۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خوزستانبندرماهشهر۱۲۰۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
خوزستانبهبهان۱۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰
خوزستانخرمشهر۱۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
خوزستاندزفول۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰
خوزستانرامهرمز۱۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰
خوزستانسربندر۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
خوزستانشوش دانیال۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰
خوزستانشوشتر۸۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
خوزستانمسجدسلیمان۹۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
زنجانابهر۳۰۰۰۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰
زنجانزنجان۳۵۰۰۰۹۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
زنجانطارم۴۰۰۰۰۰۰۰۰
سمنانچهل دختر۰۱۸۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰
سمناندامغان۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰
سمنانسمنان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
سمنانشاهرود۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
سمنانشهمیرزاد۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
سمنانگرمسار۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰
سمنانمهدی شهر۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانایرانشهر۱۵۵۰۰۰۴۷۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانچابهار۲۱۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانخاش۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانزابل۱۸۵۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰
سیستان و بلوچستانزاهدان۱۷۵۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
سیستان و بلوچستاننصرت آباد۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰
فارسآباده۸۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
فارسارسنجان۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
فارساستهبان۱۱۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
فارساقلید۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
فارسجهرم۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
فارسداراب۱۲۰۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰
فارسسروستان۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
فارسسعادت شهر۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰
فارسسیوند۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
فارسشیراز۱۰۵۰۰۰۳۱۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰
فارسفسا۱۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
فارسفیروزآباد۹۵۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
فارسلارستان۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
فارسمرودشت۸۵۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰
فارسنورآباد۰۳۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
فارسنی ریز۱۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
فارسکازرون۱۲۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
قزوینقزوین۳۵۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
قمقم۲۰۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
کردستانبانه۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
کردستانبیجار۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
کردستاندیواندره۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
کردستانسقز۹۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰
کردستانسنندج۶۵۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
کردستانقروه۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
کردستانمریوان۷۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰
کردستانکامیاران۶۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
کرمانانار۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
کرمانبم۱۲۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۸۱۰۰۰۰
کرمانجیرفت۱۲۵۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰
کرمانرستم آباد۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰
کرمانرفسنجان۹۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
کرمانسیرجان۱۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
کرمانشهر بابک۱۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰
کرمانکرمان۱۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
کرمانشاهاسلام آباد۰۰۳۵۰۰۰۰۴۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
کرمانشاهپاوه۶۵۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
کرمانشاهجوانرود۸۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰
کرمانشاهسرپل ذهاب۸۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهسنقر۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰
کرمانشاهصحنه۶۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهقصرشیرین۸۰۰۰۰۰۰۰۰
کرمانشاهکرمانشاه۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰
کرمانشاهکنگاور۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمددهدشت۰۴۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمدگچساران۱۴۵۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج۰۳۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰
گلستانآزادشهر۶۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰
گلستانبندر گز۰۰۰۰۰
گلستانترکمن۰۱۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰
گلستانعلی آباد۶۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰
گلستانگالیکش۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰
گلستانگرگان۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰
گلستانگنبدکاووس۰۰۲۶۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
گلستانمینودشت۰۰۲۶۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰
گلستانکردکوی۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰
گلستانکلاله۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰
گیلانآستارا۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰
گیلانآستانه اشرفیه۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
گیلاناملش۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانبندر کیاشهر۰۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
گیلانبندرانزلی۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
گیلانچابکسر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
گیلانرحیم آباد۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
گیلانرشت۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
گیلانرضوانشهر۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانرودبار۰۰۱۷۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰
گیلانرودسر۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانسیاهکل۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانشاندرمن۰۰۲۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانصومعه سرا۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
گیلانطوالش۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
گیلانفومن۳۵۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
گیلانلاهیجان۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
گیلانلنگرود۳۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
گیلانماسال۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
گیلانهشتپر۰۰۲۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
گیلانکلاچای۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
لرستانازنا۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
لرستانالشتر۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
لرستانالیگودرز۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
لرستانبروجرد۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
لرستانپلدختر۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰
لرستانخرم آباد۶۵۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
لرستاندورود۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
لرستانرومشگان۰۰۲۹۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰
لرستانزاغه۰۰۲۳۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰
لرستاننورآباد۰۲۱۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰
لرستانکوهدشت۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۸۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
مازندرانآمل۳۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰
مازندرانبابل۳۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰
مازندرانبابلسر۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
مازندرانبهشهر۴۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
مازندرانتنکابن۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
مازندرانچالوس۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
مازندرانرامسر۶۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰
مازندرانرویان۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
مازندرانرینه۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
مازندرانساری۴۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
مازندرانسوادکوه۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
مازندرانقائمشهر۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
مازندرانمحمودآباد۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰
مازندراننمک آبرود۰۰۰۰۰
مازندراننور۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
مازندراننوشهر۴۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰
مازندراننکا۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
مرکزیآستانه۰۱۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
مرکزیآشتیان۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
مرکزیاراک۳۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
مرکزیتفرش۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
مرکزیتوره۰۰۱۷۰۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
مرکزیخمین۴۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰
مرکزیخنداب۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
مرکزیدلیجان۳۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
مرکزیساوه۲۵۰۰۰۶۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰
مرکزیشازند۰۰۱۷۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰
مرکزیشهراب۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
مرکزیفرمهین۰۰۱۷۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰
مرکزیمحلات۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
مرکزیمیلاجرد۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
مرکزیکمیجان۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
هرمزگانبندرعباس۱۷۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۷۴۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰
هرمزگانبندرلنگه۱۷۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰
هرمزگانحاجی آباد۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰
هرمزگانقشم۰۰۰۰۹۱۰۰۰۰
هرمزگانمیناب۱۵۵۰۰۰۳۸۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۸۳۰۰۰۰
همداناسدآباد۰۰۲۲۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰
همدانتویسرکان۵۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰
همدانملایر۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
همداننهاوند۵۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
همدانهمدان۰۱۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰
یزدابرکوه۸۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
یزداردکان۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰
یزدبافق۹۵۰۰۰۲۶۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
یزدتفت۶۵۰۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰
یزدخاتم۰۰۰۰۰
یزدطبس۱۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰
یزدمهریز۸۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
یزدیزد۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close